ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GTR-Group B.V.

1. Algemeen en toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen met of van GTR-Group B.V.

1.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts van toepassing indien en voor zover GTR-Group B.V. deze afwijkingen schriftelijk heeft aanvaard. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever van GTR-Group B.V. worden bij voorbaat niet aanvaard en van de hand gewezen, tenzij GTR-Group B.V. schriftelijk anders bericht.

1.3 Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere partij die met GTR-Group B.V. een overeenkomst aangaat, daartoe een aanvraag bij GTR-Group B.V. indient, dan wel een offerte daarvoor ontvangt, ongeacht of deze betrekking heeft op de levering van goederen of diensten dan wel de uitvoering van werkzaamheden.

2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Offertes en aanbiedingen van GTR-Group B.V. zijn steeds vrijblijvend en kunnen door GTR-Group B.V. steeds worden ingetrokken.

2.2 Offertes en aanbiedingen zijn bovendien gebaseerd op de informatie die GTR-Group B.V. daarvoor van de opdrachtgever heeft ontvangen. In offertes en aanbiedingen opgenomen levertijden, tekening, maten en andere inhoudelijke informatie zijn steeds bij benadering en gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie en uitgaande van een normale uitvoering van de overeenkomst door GTR-Group B.V. onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.

3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst met GTR-Group B.V. komt slechts tot stand door aanvaarding en ondertekening van een aanbieding of offerte van GTR-Group B.V. door de opdrachtgever, dan wel door expliciete aanvaarding van een order van een opdrachtgever door en onder voorwaarde van een schriftelijke bevestiging van die order door GTR-Group B.V.

3.2 Afwijkingen van overeenkomsten met GTR-Group B.V. zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijke expliciet door GTR-Group B.V. zijn aanvaard.

4. Prijzen en betaling

4.1 Prijsopgaven en prijzen van GTR-Group B.V. zijn steeds exclusief omzetbelasting en eventuele andere verbonden overheidslasten of heffingen.

4.2 Prijzen van GTR-Group B.V. zijn steeds gebaseerd op levering af magazijn van GTR-Group B.V. en zijn derhalve exclusief transport- en laadkosten.

4.3 Prijzen voor door GTR-Group B.V. te verrichten (montage)werkzaamheden zijn steeds gebaseerd op de in de overeenkomst met de opdrachtgever genoemde werkzaamheden en de daaraan ten grondslag liggende informatie van de opdrachtgever. Meerwerk wordt door GTR-Group B.V. niet uitgevoerd dan na expliciete opdracht daartoe van een bevoegde werknemer van de opdrachtgever en wordt separaat door GTR-Group B.V. in rekening gebracht.

4.4 De opdrachtgever is gehouden bij aanvang van de overeenkomst een werknemer aan te wijzen die bevoegd is GTR-GROUP B.V. opdracht te geven tot het verrichten van andere (meer)werkzaamheden. GTR-Group B.V. is gerechtigd om bewijs van die bevoegdheid te vragen.

4.5 Indien en voor zover GTR-Group B.V. op verzoek van de opdrachtgever meer werkzaamheden uitvoert zonder een expliciete (schriftelijke) opdracht daartoe van de opdrachtgever kan zij het desbetreffende werk desondanks op de gebruikelijke wijze factureren.

5. Betaling

5.1 GTR-GROUP B.V. is gerechtigd om leveringen of door haar verrichte werkzaamheden op ieder moment na uitvoering daarvan in rekening te brengen of, na voorafgaande melding, te verlangen dat die leveringen of werkzaamheden bij vooruitbetaling worden voldaan of voor de daarmee gemoeide kosten zekerheid te vragen.

5.2 Facturen van GTR-GROUP B.V. dienen te worden voldaan binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening, opschorting of enige andere compensatie. Uitsluitend betalingen aan GTR-GROUP B.V. zelf werken bevrijdend.

5.3 Reclames of klachten omtrent facturen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk bij GTR-GROUP B.V. te zijn ingediend. Na verloop van deze termijn wordt de koper geacht zijn rechten dienaangaande te hebben verwerkt, zulks tenzij het voor de koper binnen deze termijn niet mogelijk is geweest om de factuur te beoordelen.

5.4 Indien en voor zover een factuur van GTR-GROUP B.V. niet binnen de genoemde betalingstermijn van dertig dagen is voldaan, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wordt over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd ter hoogte van 12%, dan wel de wettelijke handelsrente indien deze op het moment van het intreden van het verzuim hoger mocht zijn.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

6.1 Behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van GTR-GROUP B.V. haar leidinggevend personeel, is GTR-GROUP B.V. nimmer aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever of diens medewerkers zullen lijden GTR-GROUP B.V. is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade aan de zijde van de opdrachtgever dan wel aan de zijde van derden, waaronder niet beperkt begrepen bedrijfsschade, milieuschade, letselschade, schade aan zaken en gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten.

6.2 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van GTR-GROUP B.V. uitdrukkelijk beperkt tot de totale waarde van de overeenkomst met de opdrachtnemer dan wel - in geval van een overeenkomst tot (onder meer) de uitvoering van werkzaamheden de totale waarde van die overeenkomst over de laatste zes maanden.

6.3 Indien en voor zover het om een eventueel door GTR-GROUP B.V. terzake de schade gesloten aansprakelijkheidsverzekering uit te keren bedrag lager is dan het maximale schadebedrag voortvloeiende uit sub 2 van dit artikel, is de aansprakelijkheid van GTR-Group B.V. in alle gevallen beperkt tot dit bedrag dat krachtens de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

6.4 Eventuele schadeaanspraken van de opdrachtgever jegens GTR-GROUP B.V. dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen één maand na ontdekking daarvan dan wel nadat deze schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk bij GTR-Group B.V. te zijn aangemeld. Daarenboven dient de opdrachtgever uiterlijk binnen één jaar nadat de schade is ontdekt, dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt een eventuele aanspraak in rechte aanhangig te maken. Verzuim om de voornoemde termijnen in acht te nemen leidt tot verval van iedere aanspraak van de opdrachtgever.

6.5 De opdrachtgever vrijwaart GTR-GROUP B.V. uitdrukkelijk voor alle aanspraken, vorderingen, rechten en rechtsvorderingen die derden te zake van de overeenkomst dan wel de uitvoering daarvan jegens GTR-GROUP B.V. pretenderen dan wel kunnen doen gelden. De opdrachtgever zal GTR-GROUP B.V. dienaangaande te zake volledig schadeloos stellen.

7. Opschorting en beëindiging

7.1 Indien en voor zover de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst op enigerlei wijze in verzuim geraakt, is GTR-GROUP B.V. gerechtigd om de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst op te schorten dan wel die overeenkomst te ontbinden, zulks naar keuze van GTR-GROUP B.V. In alle gevallen is de opdrachtgever de schade die GTR-GROUP B.V. lijdt als gevolg van deze opschorting of ontbinding verschuldigd. GTR-GROUP B.V. kan in geval van opschorting hervatting van haar werkzaamheden weigeren indien de opdrachtgever niet ook de als gevolg van die opschorting ontstane schade van GTR-GROUP B.V. vergoedt.

7.2 Indien en voor zover GTR-GROUP B.V. goede grond heeft om te veronderstellen dat de opdrachtgever niet in staat zal zijn om (tijdig) aan toekomstige verplichtingen jegens GTR-GROUP B.V. te voldoen, is GTR-GROUP B.V. gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de opdrachtgever voor de uit te voeren leveringen of diensten deugdelijke zekerheid heeft gesteld dan wel deze leveringen of diensten bij vooruitbetaling heeft voldaan, zulks naar keuze van GTR-GROUP B.V.

8. Algemene bepalingen levering

8.1 Levertijden die met een opdrachtgever overeen zijn gekomen zijn nimmer fatale termijnen, maar een indicatie. Indien en voor zover GTR-GROUP B.V. niet in staat is om binnen die termijn te leveren, zal zo spoedig mogelijk in overleg met de opdrachtgever een nieuwe leveringsdatum overeen worden gekomen. Uitgestelde levering leidt niet tot enige schadeplichtigheid zijdens GTR-GROUP B.V.

8.2 Het risico van door GTR-GROUP B.V. te leveren goederen gaat over op de opdrachtgever op het moment dat de goederen het magazijn, dan wel de afleveringsplaats van GTR-GROUP B.V. hebben verlaten, zulks ondanks hetgeen is bepaald in artikel 9 van deze voorwaarden. Goederen worden door GTR-GROUP B.V. afgeleverd op de door opdrachtgever aangewezen plaats.  GTR-GROUP B.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de goederen na aflevering daarvan ongeacht of GTR-GROUP B.V. tevens de werkzaamheden ter verdere verwerking of montage van die goederen uitvoert.

8.3 Na ontvangst van de goederen dient de koper onverwijld een controle van de goederen uit te voeren. Klachten ten aanzien van de kwantiteit van het geleverde dienen ommegaand bij aflevering kenbaar te worden gemaakt. Eventuele overige reclames te zake van het geleverde dient de opdrachtgever zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij GTR-GROUP B.V. te hebben ingediend. Indien en voor zover de opdrachtgever met recht reclameert over gebreken aan het geleverde heeft  GTR-GROUP B.V. te allen tijde het recht om die gebreken te verhelpen dan wel voor levering van vervangende goederen zorg te dragen, zulks naar eigen keuze van  GTR-GROUP B.V.

8.4 Indien en voor zover goederen in een container door  GTR-GROUP B.V. worden geleverd, geldt dat die container in alle gevallen eigendom van GTR-GROUP B.V. blijft. Na plaatsing van de container met de zich daarin bevindende goederen op de door opdrachtgever aangewezen plaats, is de opdrachtgever gehouden om die container in goede staat te bewaren. GTR-GROUP B.V. is gerechtigd om de container na voorafgaande aankondiging daarvan op te halen. Indien en voor zover de opdrachtgever geen medewerking verleent aan het terughalen van de container door  GTR-GROUP B.V. is deze gerechtigd om de opdrachtgever huurpenningen bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De door GTR-GROUP B.V. geleverde goederen blijven volledig eigendom van  GTR-GROUP B.V. tot het moment dat de opdrachtgever al datgene heeft betaald dat aan Bel-GTR-GROUP B.V. verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst op grond waarvan de levering van goederen heeft plaatsgevonden en op grond van andere lopende dan wel reeds beëindigde overeenkomsten. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om goederen die eigendom zijn van GTR-GROUP B.V. te verpanden of op enige andere wijze tot zekerheid ten behoeve van derden te stellen. Evenmin is het de opdrachtgever toegestaan om die goederen op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen.

9.2 Indien er zijdens de opdrachtgever sprake is van verzuim is GTR-GROUP B.V. te allen tijde gerechtigd om haar eigendommen die zich bij de opdrachtgever bevinden op te eisen. Bovendien is  GTR-GROUP B.V. gerechtigd om haar eigendommen op te eisen indien en voor zover de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, surséance van betaling dan wel op enigerlei andere wijze het vrije beheer over haar vermogen verliest.

9.3 De opdrachtgever is in alle gevallen waarin GTR-GROUP B.V. afgifte van haar eigendommen vraagt, gehouden  GTR-GROUP B.V. of een of meer door GTR-GROUP B.V. aangewezen personen toegang te verschaffen tot de terreinen en opstallen waar de eigendommen van GTR-GROUP B.V. zich bevinden.

10. Reclames en garantie

10.1 De opdrachtgever is gerechtigd om goederen voorafgaand aan levering te inspecteren. De opdrachtgever is bovendien gehouden om goederen bij aflevering daarvan door GTR-GROUP B.V. te inspecteren. Het in ontvangst nemen van de door GTR-GROUP B.V. geleverde goederen, onder meer door aflevering daarvan op de door opdrachtgever aangewezen plaats toe te staan, betekent de goedkeuring van de desbetreffende goederen naar hoeveelheid en kwaliteit.

10.2 De opdrachtgever kan nog slechts reclameren over de eventuele gebrekkigheid van een door GTR-GROUP B.V. geleverd product indien en voor zover die gebrekkigheid redelijkerwijs niet bij aflevering van het product door de opdrachtgever had kunnen worden ontdekt.

10.3 GTR-GROUP B.V. kan nimmer worden aangesproken voor gebreken in het product dan wel een gebrekkige werking van het product indien en voor zover deze zijn ontstaan na aflevering dan wel (mede} oorzaak vinden in een (gebrekkige) bewerking/verwerking of montage van het desbetreffende product door de opdrachtgever of derden.

10.4 Reclames of klachten over producten dienen binnen dertig dagen na afleverdatum datum schriftelijk bij GTR-GROUP B.V. te zijn ingediend. Na verloop van deze termijn wordt de koper geacht zijn rechten dienaangaande te hebben verwerkt. Reclames en klachten over producten die door de opdrachtnemer al verwerkt of bewerkt zijn, worden door GTR-GROUP B.V. niet meer in behandeling genomen en kunnen voor de opdrachtgever geen recht doen ontstaan.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11 .1 Op deze algemene voorwaarden, alsmede op iedere overeenkomst met GTR-GROUP B.V. is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Eventuele geschillen tussen  GTR-GROUP B.V. en opdrachtgever over enige overeenkomst, de uitvoering daarvan dan wel de onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht, met dien verstande dat GTR-GROUP B.V. het recht heeft om vorderingen tegen de opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechtelijke colleges die op grond van toepasselijke rechtsregel bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.